Ajudes per a sufragar despeses de menjador escolar 2018/19

Ajudes de serveis socials per a sufragar despeses de menjador escolar, curs 2018/2019 .

Qui pot sol·licitar-ho:

Podran sol·licitar-les i beneficiar-se’n el pare, mare, tutor o tutora legal, de l’alumnat que reunisca els requisits següents:

* estar empadronat a Dénia (el compliment d’aquest requisit el verificarà l’Ajuntament de Dénia, sense que siga necessària l’aportació de cap documentació).

* estar matriculat en els centres educatius públics i concertats de Dénia, la Xara i Jesús Pobre, en els nivells de segon cicle d’Educació Infantil o Educació Primària o en el tercer nivell d’Educació Infantil de primer cicle dels centres que participen en el programa d’incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys en col·legis d’Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat.

* haver sol·licitat l’ajuda de menjador escolar, curs 2018-2019, a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports i haver obtingut una puntuació compresa entre 7 i 6 punts (ambdós inclosos), després de la baremació efectuada d’acord a la Resolució de 6 de juny de 2018, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esports, per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2018-2019.

Quan es pot sol·licitar:

Del 22 d’octubre al 5 de novembre (ambdos inclosos)

Passos a seguir:

Presenteu la sol·licitud, amb la documentació, en el  Registre General de l’Ajuntament de Dénia (Oficina d’Atenció al Ciutadà) a la Plaça de la Constitució, núm. 1, o a través dels mitjans telemàtics establits per a això en la seu electrònica de l’Ajuntament (https://oac.denia.es/va/index.aspx  i https://oac.denia.es/es/index.aspx), o per qualsevol dels procediments establits en l’article 16.4 de la Llei 39/2015.
Horari d’atenció i registre de sol·licituds: Dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 14 hores  dimarts i dijous de 9 a 18 hores en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà

Documentació necessària:

Instància de sol·licitud d’ajudes per a sufragar les despeses de menjador escolar, acompanyada de la documentació següent: fotocòpia del DNI/ NIIF/PASSAPORT/NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora).

Termini de resolució:

Tres mesos.

Sil·lenci administratiu:

Desestimatori.

Normativa aplicable:

Convocatòria d’ajudes per a sufragar les despeses de menjador escolar curs 2018/2019, aprovada per la Junta de Govern local el dia 10 d’octubre de 2018

Llei 38/2003, General de Subvencions, de 17 de novembre. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de Subvencions i Ordenança General Reguladora de la concessió de Subvencions en l’Ajuntament de Dénia (BOP Alacant núm. 113 de 13-06-2014) i pel Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Dénia, any 2018.

Òrgan de resolució:

Junta de Govern Local

Recurs:

Recurs potestatiu de reposició (termini d’interposició un mes).

Recurs contenciós administratiu (termini d’interposició dos mesos).

On dirigir-se:

Atenció Ciutadana

Impresos:

Documents relacionats:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *