Menjador escolar

El menjador escolar del Centre és un servei que s’ofereix amb utilització voluntària que compleix una doble finalitat: per una banda té una finalitat educativa, en l’aspecte nutricional, i una altra finalitat assistencial, al donar resposta a les famílies que per qüestions de treball, horari, transport o d’altres, puguen tenir atesos els seus fills al migdia.

Aquest servei el pot utilitzar tot l’alumnat del centre, incloent els d’Educació Infantil, sempre que ho sol·liciten, complesquen les normes establertes i realitzen els pagaments acordats al principi de cada curs per la Comissió corresponent del Consell Escolar, o siguen becaris de la Conselleria o dels Serveis Socials de l’Ajuntament.

 

11.3.1. Objectius del Menjador escolar

a) Educació per a la salut

a1. Fomentar i desenvolupar hàbits personals d’higiene i alimentació com a base d’una correcta Educació per a la Salut

a2. Acostumar-se a menjar tot tipus d’aliments.

a3. Fomentar l’autonomia personal.

a4. Adquirir i posar en pràctica hàbits relacionats amb les normes d’educació bàsiques en la taula: bones postures, utilitzar els coberts correctament, mastegar bé els aliments,…

a5. Interessar a les famílies en els beneficis que puguen obtindre’s d’una col·laboració conjunta amb els Responsables del Menjador, tant en allò que s’ha referit a la salut de l’alumne com a la seua educació nutricional.

a6. Conscienciar la família en els patrons de conducta adquirits en el menjador del Centre Educatiu i la importància de continuar amb els mateixos en la seua llar.

a)    Educació per a la convivència.

b1. Adquirir i posar en pràctica hàbits de convivència i cooperació en les tasques comuns.

b2. Despertar en els alumnes l’esperit de cooperació, implicant-los, segons les seues possibilitats, en tasques de servici de Menjador: posar i retirar el servei, ajuda als més xicotets…

b3. Fomentar la camaraderia i les actituds de respecte i tolerància cap a tots els membres de la Comunitat Escolar.

b4. Aconseguir un comportament correcte en la taula.

b5. Aprendre a menjar correctament en grup, seguint les normes bàsiques d’educació i convivència.

b6. Aconseguir un ambient sense molt de soroll, evitant crits i dialogant de forma distesa, acostumar-se a parlar en veu baixa.

b7. Cuidar i respectar els locals, mobiliaris, efectes i utensilis d’ús comunitari.

b)   Educació per a l’oci.

c1. Crear hàbits i proporcionar estratègies per a la utilització correcta del temps lliure.

c2. Planificar activitats d’oci i temps lliure que contribuïsquen al desenvolupament harmònic de la personalitat i al foment d’hàbits socials i culturals.

c3. A més de les normes de funcionament internes que puga acordar la Comissió de Menjador del Consell Escolar, es tindran en compte les següents:

c4. L’alumne/a que incomplesca reiteradament les normes de comportament reflectides en el reglament, la Comissió el Menjador podrà determinar la seua exclusió el servei i donar-lo de baixa.

c5. L’alumne que sense cap justificació mèdica escrita, es negue habitualment a menjar algun dels menús establerts, la Comissió del Menjador també podrà decidir donar-lo de baixa, previ avís als pares.

c6. Els alumnes que no assistesquen a classe durant la sessió matinal, no podran fer-ne ús eixe dia.

c7. Les famílies realitzaran el pagament en el temps acordat per la Comissió del Menjador, incloent els becaris (diferències entre el preu real i l’import de la beca). En cas de no satisfer-lo, seran donats de baixa del servei, previ recordatori de pagament.

c8. Els alumnes deutors no podran fer ús del menjador mentre no liquiden les quantitats pendents de pagament.

c9. Les famílies sol·licitaran anualment la utilització del servei per a tot el curs i es comprometran, en cas de causar baixa, al pagament de l’import de l’assegurança que es contracte per a la resta del curs.

c10. Si algun usuari, per raons justificades, no assisteix al Col·legi en termini superior a dos dies, si ho demana, i prèvia comunicació a la persona encarregada, se li descomptarà l’import corresponent a les despeses d’aliments del preu dels menús no consumits. No es descomptaran les despeses fixes.

c11. La resta d’alumnat, no usuari habitual del Menjador limitarà la venda d’aquests tiquets solts, evitant:

a)     Que no es supere el nombre de menús contractats amb l’empresa.

b)    La utilització molt freqüent d’un mateix alumne/a dels tiquets diaris.

c)     Els tiquets es deixaran a secretaria, i des d’allí ja es donarà part al menjador i als xiquets que s’hagen de quedar eixe dia.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *