Projecte Educatiu de Centre: concreció dels currículums

El nostre centre treballa les etapes d’Educació Infantil i Educació Primària. Ambdues etapes tenen regulades per llei el currículum oficial que s’hi ha de treballar, els quals seran concretats posteriorment amb les programacions didàctiques de cada nivell educatiu.

1.3.1. Currículum i continguts educatius dels ensenyaments d’Educació Infantil

El currículum del segon cicle de l’Educació Infantil es recull en el Decret 38/2008, de 28 de març, del Consell, pel qual s’estableix el currículum del segon cicle de l’Educació Infantil a la Comunitat Valenciana (DOGV 5734, 03.04.2008).

1.3.2. Currículum dels ensenyaments d’Educació Primària

El currículum en tots els cursos de l’etapa serà el que disposa el Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix el currículum i desenvolupa l’ordenació general de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana (DOGV 07.07. 2014) modificat pel Decret 136/2015, de 4 de setembre, del Consell (DOGV 7611, 09.09.2015) i el Decret 88/2017, de 7 de juliol, del Consell (DOGV 8084, 14.07.2017).