Principis educatius

Els objectius globals del Centre i les seues posteriors concrecions deuran estar d’acord, aplicar-se i interpretar-se amb els principis democràtics de convivència i els drets i llibertats universals,

Finalitats i Intencions Educatives
1.      Sense llevar la importància que els correspon als aspectes instructius, s’atorgarà preferència a aquells de caràcter educatiu,  formatiu i de desenvolupament integral del xiquet/a.
2.      Es fomentarà la convivència i desenvolupament de totes les facetes de la personalitat afavorint la formació de ciutadans i ciutadanes actius, lliures, responsables, tolerants, solidaris,  creatius, respectuosos amb l’entorn per construir una societat més justa i lliure.
3.      Hom garantirà la inserció del Centre en la realitat de la Comunitat Valenciana i el seu entorn immediat per tal d’analitzar-la, conèixer-la i ser capaços de participar activament en la seua consolidació i evolució.
4.      L’educació es realitzarà en un context de respecte al pluralisme de la societat, contribuint a la formació de l’alumnat perquè siguen persones amb criteris propis i autònoms i així ser capaços d’incorporar-se a l’esmentada societat.
5.      En cap cas es farà discriminació per raons de sexe, religió, raça, llengua, ideologia…
6.      Es fomentarà l’educació per la salut, la mediambiental, no discriminatòria, moral i cívica, que cultive la pau i el diàleg com a eina de transformació social.
7.      Plantejar la coeducació des de l’evident diferència de sexes fins convertir-la en una exigència ètica d’igualtat d’oportunitats.
8.      S’actuarà en un ambient de col·laboració mestre/a alumne/a, adequant la programació educativa a les necessitats dels alumnes i als seus nivells, considerant com a bàsic el principi d’activitat. Es valorarà el treball i l’esforç fruit d’un comportament responsable.
9.      Es potenciarà la participació activa dels pares/mares i de tota la comunitat educativa com a element potenciador i canalitzador d’inquietuds i iniciatives.
10.  L’escola esdevé un espai plurilingüe, estructurat en base a les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana, al contacte amb la llengua anglesa i amb respecte a totes les llengües maternes de l’alumnat, independentment del seu lloc d’origen. El centre serà especialment sensible amb l’ús normal del valencià, com a llengua oficial del territori valencià.
11. Es garanteix l’atenció als alumnes amb necessitats educatives específiques o derivades de compensació educativa, així com un tractament respectuós i d’acceptació cap a la diversitat i la interculturalitat.

Ningú no podrà ser discriminat per raó de la seua llengua, que podrà emprar en qualsevol acte acadèmic, administratiu o reunió.
El Consell Escolar del Centre concretarà els ordenaments que facen eficaç el compliment del Projecte Educatiu del Centre, tenint autonomia en la seua definició, en la realització dels projectes curriculars i en la formulació de les programacions generals anuals

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *