Principis educatius

Els objectius globals del Centre i les seues posteriors concrecions deuran estar d’acord, aplicar-se i interpretar-se amb els principis democràtics de convivència i els drets i llibertats constitucionals.

Finalitats i Intencions Educatives
1.      Sense llevar la importància que els correspon als aspectes instructius, s’atorgarà preferència a aquells de caràcter educatiu,  formatiu i de desenvolupament integral del xiquet/a.
2.      Es fomentarà la convivència i desenvolupament de totes les facetes de la personalitat afavorint la formació de ciutadans i ciutadanes actius, lliures, responsables, tolerants, solidaris i creatius, i la construcció d’una societat més justa i lliure.
3.      Hom garantirà la inserció del Centre en la realitat de la Comunitat Valenciana i el seu entorn immediat per tal d’analitzar-la, conèixer-la i ser capaços de participar activament en la seua consolidació i evolució.
4.      L’educació es realitzarà en un context de respecte al pluralisme de la societat, contribuint a la formació de l’alumnat perquè siguen persones amb criteris propis i autònoms i així ser capaços d’incorporar-se a l’esmentada societat.
5.      En cap cas es farà discriminació per raons de sexe, religió, raça, llengua, ideologia…
6.      Es fomentarà l’educació per la salut, la mediambiental, no discriminatòria, moral i cívica, per la pau…
7.      Plantejar la coeducació des de l’evident diferència de sexes fins convertir-la en una exigència ètica d’igualtat d’oportunitats.
8.      S’actuarà en un ambient de col·laboració mestre/a alumne/a, adequant la programació educativa a les necessitats dels alumnes i als seus nivells, considerant com a bàsic el principi d’activitat. Es valorarà el treball i l’esforç fruit d’un comportament responsable.
9.      Es potenciarà la participació activa dels pares/mares com a element potenciador i canalitzador d’inquietuds i iniciatives.
10.  L’escolarització de l’alumnat s’organitza en dues línies corresponents a les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana. En finalitzar el període d’escolarització, l’alumnat haurà de dominar, en qualsevol dels casos, les dues llengües.
11. Es garanteix l’atenció als alumnes amb necessitats educatives específiques o derivades de compensació educativa, així com un tractament respectuós i d’acceptació cap a la diversitat i la interculturalitat.
Tot i ser un deure que imposa la Constitució i l’Estatut, i com a conseqüència de l’enclavament lingüístic del Centre, el Reglament de Règim Intern estableix el compromís irrenunciable, dels Òrgans de Govern i la vocació del Centre, en la total recuperació del Valencià, garantint i fomentant-ne l’ús en totes les actuacions tant acadèmiques com administratives.
Ningú no podrà ser discriminat per raó de la seua llengua, que podrà emprar en qualsevol acte acadèmic, administratiu o reunió.
El Consell Escolar del Centre concretarà els ordenaments que facen eficaç el compliment del Projecte Educatiu del Centre, tenint autonomia en la seua definició, en la realització dels projectes curriculars i en la formulació de les programacions generals anuals

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *