Projecte Educatiu de Centre

Un centre escolar de qualitat ha de donar resposta a l’equilibri complex que hi ha entre l’excel·lència, entesa com la posada en marxa de processos educatius encaminats a aconseguir que tots els alumnes i les alumnes amb inquietuds tinguen la possibilitat d’anar més enllà de la simple suficiència, i l’equitat, que trenca amb la falsa idea que l’equipara amb uniformitat, de manera que tot l’alumnat desenvolupe plenament i de manera integral la seua personalitat i tot el potencial de les seues capacitats.

El projecte educatiu és, entre tots els documents dels centres, el document referent per a donar resposta a la diversitat de les necessitats personals i educatives de l’alumnat que es deriven d’una societat plural. En aquest document, la comunitat educativa del centre –integrada pels sectors més directament afectats pel seu funcionament– ha d’expressar- ne les necessitats i plantejar-ne les prioritats de manera singular.
El projecte educatiu incorporarà els criteris per a la personalització de l’ensenyament i promourà metodologies que facen valer els aprenentatges
significatius, la col·laboració i la cooperació, i que, a més, facen servir els recursos de l’entorn. Per tant, el contingut del projecte ha de ser clar i ha de reflectir un compromís col·legiat de tota la comunitat escolar per a oferir la millor resposta en clau educativa a la diversitat social, econòmica i cultural del context per al qual es defineix.

L’elaboració i el contingut s’ajusten al que disposa l’article 121 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, en la redacció nova que en fa la Llei orgànica 8/2013, així com en l’article 88 del Decret 233/1997 (DOGV 3073, 08.09.1997) i també es podran aplicar la resta de disposicions vigents que estableixen la inclusió de determinats aspectes com a part del contingut del projecte educatiu.

1. Projecte educatiu de centre
1.1. Valors, objectius i prioritats d’actuació, d’acord amb la identitat del centre
1.2. Criteris bàsics per l’orientació de mesures organitzatives
1.3. Concreció dels currículums
1.4. Projecte lingüístic de centre
1.5. Pla d’acció tutorial
1.6. Transició entre les etapes
1.7. Pla de d’igualtat i convivència
1.8. Reglament de règim interior
1.9. Pla d’atenció a la diversitat i inclusió educativa (PADIE)
1.10. Pla per al foment de la lectura
1.11. Projecte educatiu del menjador escolar
1.12. Pla de formació permanent del professorat
1.13. Programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text i material curricular
1.14. Altres projectes