Inici menjador escolar

El proper dilluns, 1 d’octubre, iniciarem al col·legi el servei de Menjador Escolar. Ja podeu descarregar i emplenar la vostra sol·licitud des d’ací. Caldrà presentar-la posteriorment a la secretaria del centre.

Descàrrega de sol·licitud per quedar-se a dinar al Menjador Escolar.

(caldrà presentar-la posteriorment a la secretaria del centre)

Descàrrega del menú del mes d’octubre.

El preu del menú diari, quedant-se tot el mes, és de 4’20 € (aquest preu pot augmentar depenent de les instruccions que done Conselleria sobre la pujada de l’IVA en aquest servei).

Us adjuntem un extracte amb els articles del Reglament de Règim Interior del centre referits al menjador escolar:

 

11.3. EL MENJADOR ESCOLAR. 

El menjador escolar del Centre és un servei que s’ofereix amb utilització voluntària que compleix una doble finalitat: per una banda té una finalitat educativa, en l’aspecte nutricional, i una altra finalitat assistencial, al donar resposta a les famílies que per qüestions de treball, horari, transport o d’altres, puguen tenir atesos els seus fills al migdia.

Aquest servei el pot utilitzar tot l’alumnat del centre, incloent els d’Educació Infantil, sempre que ho sol·liciten, complesquen les normes establertes i realitzen els pagaments acordats al principi de cada curs per la Comissió corresponent del Consell Escolar, o siguen becaris de la Conselleria o dels Serveis Socials de l’Ajuntament.

 

11.3.1. Objectius del Menjador escolar

a) Educació per a la salut

a1. Fomentar i desenvolupar hàbits personals d’higiene i alimentació com a base d’una correcta Educació per a la Salut

a2. Acostumar-se a menjar tot tipus d’aliments.

a3. Fomentar l’autonomia personal.

a4. Adquirir i posar en pràctica hàbits relacionats amb les normes d’educació bàsiques en la taula: bones postures, utilitzar els coberts correctament, mastegar bé els aliments,…

a5. Interessar a les famílies en els beneficis que puguen obtindre’s d’una col·laboració conjunta amb els Responsables del Menjador, tant en allò que s’ha referit a la salut de l’alumne com a la seua educació nutricional.

a6. Conscienciar la família en els patrons de conducta adquirits en el menjador del Centre Educatiu i la importància de continuar amb els mateixos en la seua llar.

a)    Educació per a la convivència.

b1. Adquirir i posar en pràctica hàbits de convivència i cooperació en les tasques comuns.

b2. Despertar en els alumnes l’esperit de cooperació, implicant-los, segons les seues possibilitats, en tasques de servici de Menjador: posar i retirar el servei, ajuda als més xicotets…

b3. Fomentar la camaraderia i les actituds de respecte i tolerància cap a tots els membres de la Comunitat Escolar.

b4. Aconseguir un comportament correcte en la taula.

b5. Aprendre a menjar correctament en grup, seguint les normes bàsiques d’educació i convivència.

b6. Aconseguir un ambient sense molt de soroll, evitant crits i dialogant de forma distesa, acostumar-se a parlar en veu baixa.

b7. Cuidar i respectar els locals, mobiliaris, efectes i utensilis d’ús comunitari.

b)   Educació per a l’oci.

c1. Crear hàbits i proporcionar estratègies per a la utilització correcta del temps lliure.

c2. Planificar activitats d’oci i temps lliure que contribuïsquen al desenvolupament harmònic de la personalitat i al foment d’hàbits socials i culturals.

c3. A més de les normes de funcionament internes que puga acordar la Comissió de Menjador del Consell Escolar, es tindran en compte les següents:

c4. L’alumne/a que incomplesca reiteradament les normes de comportament reflectides en el reglament, la Comissió el Menjador podrà determinar la seua exclusió el servei i donar-lo de baixa.

c5. L’alumne que sense cap justificació mèdica escrita, es negue habitualment a menjar algun dels menús establerts, la Comissió del Menjador també podrà decidir donar-lo de baixa, previ avís als pares.

c6. Els alumnes que no assistesquen a classe durant la sessió matinal, no podran fer-ne ús eixe dia.

c7. Les famílies realitzaran el pagament en el temps acordat per la Comissió del Menjador, incloent els becaris (diferències entre el preu real i l’import de la beca). En cas de no satisfer-lo, seran donats de baixa del servei, previ recordatori de pagament.

c8. Els alumnes deutors no podran fer ús del menjador mentre no liquiden les quantitats pendents de pagament.

c9. Les famílies sol·licitaran anualment la utilització del servei per a tot el curs i es comprometran, en cas de causar baixa, al pagament de l’import de l’assegurança que es contracte per a la resta del curs.

c10. Si algun usuari, per raons justificades, no assisteix al Col·legi en termini superior a dos dies, si ho demana, i prèvia comunicació a la persona encarregada, se li descomptarà l’import corresponent a les despeses d’aliments del preu dels menús no consumits. No es descomptaran les despeses fixes.

c11. La resta d’alumnat, no usuari habitual del Menjador limitarà la venda d’aquests tiquets solts, evitant:

a)     Que no es supere el nombre de menús contractats amb l’empresa.

b)    La utilització molt freqüent d’un mateix alumne/a dels tiquets diaris.

c)     Els tiquets es deixaran a secretaria, i des d’allí ja es donarà part al menjador i als xiquets que s’hagen de quedar eixe dia.

 

11.3.2. Faltes lleus

Són considerades faltes lleus les següents: llançar menjar per l’aire, alçar-se quan no és degut, espatlar coberts, embrutar la taula, el sòl i vessar aigua intencionadament, cridar, no estar en les zones de pistes en l’hora del temps lliure etc.

Si s’és reincident en aquest tipus de faltes lleus se’ls podrà considerar com a faltes greus.

11.3.3. Mesures de prevenció i actuació en faltes lleus.

a)             Distribució del pati per zones.

b)             Cada monitora és responsable del seu grup i vigila la seua zona.

c)              Fomentar jocs col·lectius dirigits per la monitora. (corda, pilleta pilleta, escacs, jocs de taula….).

d)             Anticipació de l’acció per mitjà de la vigilància i la reflexió .

e)             Reflexionar invitar a ser tots amics, promoure el compartir. Jocs de parelles i canvis de parelles, assentar-se en la ronda en diferents llocs.

f)              Les monitores portaran un registre de les incidències.

g)             Notificació a l’encarregat del menjador o al Director/a.

h)             Menjar separat dels companys/s’o canviar de grup.

i)               Privació del joc en acabant de dinar.

j)               Serveis comunitaris (agranar el menjador, posar la taula).

k)             Qualsevol altra mesura que es considere oportuna i que estiga inclosa en este RRI.

 

11.3.4. Faltes greus

Són considerades faltes greus les següents: la reiteració de faltes lleus registrades, eixir sense permís, absentar-se sense permís del menjador, la falta de greu de respecte  i tots aquells actes que repercutesquen greument contra la persona de l’educador o educadora o de l’alumnat.


 

11.3.5. Mesures de prevenció i actuació en faltes greus.

a)             Una monitora vigilarà  la porta d’eixida i entrada del centre a les 12h 30  i a les 15h 30.

b)             Les portes del centre romandran tancades des de  les 12h 30 fins a les 15h 30.

c)              En cas de botar la tanca es cridarà els pares i, si no estan, a la policia.

d)             Per les faltes greus se’ls podrà privar de l’ús del menjador.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *