Ajudes a compra de llibres de text: Ajuntament de Dénia

L’Ajuntament de Dénia ha publicat la convocatòria d’ajudes per a l’adquisició de llibres de text  2014-15.

El termini de sol·licituds és del 22 de setembre al 3 d’octubre i s’hauran de presentar al registre de  l’Oficina d’Atenció al Públic de l’Ajuntament de Dénia (Plaça de la Constitució, 10)

Els documents de sol·licitud els podeu descarregar des d’ací:

Formulari de sol·licitud Ajudes de Llibres de Text

Autorització de sol·licitud de dades a l’Agència Tributària

Més informació a la web de l’Ajuntament de Dénia: http://www.denia.es/va/informacio/educacio/index.aspx

 

Tot seguit us adjuntem les bases de la convocatòria:

 

Bases i convocatòria d’ajudes per a l’adquisició de llibres de text per al curs 2014/2015

L’Ajuntament de Dénia, amb el fet de garantir l’exercici del dret a l’educació dels estudiants del municipi i amb la voluntat de col·laborar amb les seues famílies en l’esforç econòmic que el començament de curs els ocasiona, destinarà una partida pressupostària a la concessió d’ajudes per a l’adquisició de llibres de text per al curs escolar 2013/2014.

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Establir les bases que regularan la concessió d’ajudes per a l’adquisició de llibres de text per al curs escolar 2014/2015.

2. RÈGIM APLICABLE

Les ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva i tindran caràcter de subvenció, per la qual cosa es regiran per aquestes bases, i subsidiàriament en lo no regulat en elles, per la Ordenança Reguladora de la concessió de Subvencions de l’Ajuntament de Dénia, per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, reglament de la llei de subvencions.

3. INFORMACIÓ SOBRE LES AJUDES

Qualsevol classe d’informació relacionada amb aquesta convocatòria es facilitarà en:

• Tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Dénia.

• Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Dénia.

• Pàgina web de l’Ajuntament de Dénia.

4. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

• El termini de presentació de sol·licituds per a alumnes de Segon Cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària, serà del dia 22 de setembre fins el 3 d’octubre de 2014, ambdós inclosos.

5. DESTINATARIS DE LES AJUDES

• Poden sol·licitar aquestes ajudes el pare, mare, tutor o tutora legal, amb empadronament a Dénia, d’aquells alumnes matriculats en qualsevol curs de Segon Cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria, en els centres educatius públics o concertats de la ciutat de Dénia, la Xara i Jesús Pobre, durant el curs escolar 2014/2015.

Aquestes ajudes son incompatibles amb les concedides per al mateix concepte per la Generalitat Valenciana ó qualsevol altra entitat publica o privada.

• Per poder ser beneficiari d’aquesta ajuda haurà d’obtenir un mínim de 2 punts d’acord amb els criteris de valoració contemplats en l’article 9 de les presents bases.

6. MODEL DE SOL·LICITUD

El model de sol·licitud es pot obtenir en les oficines d’Atenció al Públic, en la Regidoria d’Educació o mitjançant la pàgina web de l’Ajuntament. Cada família utilitzarà una única sol·licitud per a tots els filles o filles escolaritzats. En cas de procedir la concessió de l’ajuda, es realitzarà de manera individualitzada per a cadascun dels alumnes que puguen resultar beneficiaris.

7. LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds s’han de presentar per duplicat en les oficines d’Atenció al Públic de l’Ajuntament de Dénia, els dos exemplars han de passar per registre d’entrada i se’n tornarà un degudament segellat al sol·licitant.

Els llocs i horaris de presentació de sol·licituds són els següents:

OFICINA D’ATENCIÓ AL PÚBLIC (baixos de l’Ajuntament): Plaça de la Constitució, 10

De dilluns a divendres de 9 a 14 hores i dissabtes de 9 a 13 hores.

8. DOCUMENTACIÓ QUE S’HI HA DE PRESENTAR CONJUNTAMENT AMB LA SOL·LICITUD

Conjuntament amb la sol·licitud, s’ ha de mostrar i aportar fotocòpia dels documents següents:

• DNI, NIE o passaport de pare i mare o tutor/a.

• Document bancari on consten les dades del compte i el titular, que ha de ser el sol·licitant. S’ha d’acreditar amb una fotocòpia de la llibreta del banc.

• Justificant de pagament amb validesa legal o eficàcia administrativa, del cost d’adquisició de llibres de text, és necessari que en el concepte aparega el nom del xiquet o xiqueta per a qui es sol·licita la subvenció, i per als estudis de Segon cicle d’Educació Infantil,

Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria 2014/15.

• Llibre de família.

En cas que els membres de la unitat familiar que figuren en la sol·licitud no siguen els mateixos que els que consten en la documentació esmentada, cal justificar documentalment la diferència (sentència de separació, divorci, etc.)

En cas de famílies estrangeres que no disposen d’aquest document, cal aportar la documentació oficial acreditativa dels membres de la unitat familiar i la data de naixement (partides de naixement, volant d’empadronament…)

• Annex II d’autorització de sol·licitud de dades a l’Agència Tributària de tots els membres de la unitat familiar majors d’edat o menors que obtinguen ingressos. Si algun dels membres computables per al càlcul de la renda no haguera generat ingressos amb retenció de l’IRPF en 2013, la situació econòmica ha d’acreditar-se amb el certificat de vida laboral i certificat d’ingressos econòmics o nòmines expedit per l’empresa ocupadora corresponent a l’any 2013.

Per als sol·licitants que no residien a Espanya l’any 2013 o que no realitzaren cap activitat econòmica, cal aportar certificat de vida laboral i certificat d’ingressos o nòmines corresponents a l’any 2014.

• En cas de discapacitat, certificat que acredite un grau igual o superior al 33% del membre de la unitat familiar afectat.

• En cas de família nombrosa. Certificat que ho acredite.

• Pare, mare o tutor desempleats, certificat del SERVEF degudament diligenciada del pare o de la mare o tutors legals, amb una antiguitat de 6 mesos anterior a la data de la sol·licitud.

Les sol·licituds han d’estar signades pels representants legals de la unitat familiar: pare i mare, tutor o tutora, que tinguen la consideració de sol·licitants. La presentació de la sol·licitud implica l’autorització a l’Ajuntament de Dénia perquè, en nom del sol·licitant, realitze les gestions necessàries per a la tramitació de les ajudes.

A més a més, s’autoritza la comprovació de la concessió o denegació de les “ajudes de llibres de text i material didàctic” de la Comunitat Valenciana, mitjançant el DNI, NIE o passaport del sol·licitant.

La presentació de la sol·licitud implica la declaració responsable per part del sol·licitant de no estar incurs en cap dels supòsits de l’article 13.2 de la Llei general de subvencions.

La informació facilitada s’incorporarà a la base de dades de l’Ajuntament de Dénia, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Aquesta entitat està sotmesa al compliment de l’obligació de secret en relació a les dades de caràcter personal i a l’obligació de tractar-les amb confidencialitat.

En tot moment, el sol·licitant pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

9. CRITERIS DE VALORACIÓ

Per a determinar la renda de la unitat familiar, se’n consideren membres:

• Els cònjuges no separats legalment, els fills menors de 25 anys, amb excepció dels que amb el consentiment dels pares visquen independents i els fills majors d’edat incapacitats, subjectes a la pàtria potestat que conviuen en el domicili familiar.

• En cas de separació legal, o sense vincle matrimonial, la unitat familiar està formada pel pare o mare i tots els fills que conviuen amb un o l’altre i que complisquen els requisits anteriors.

• La renda familiar es el resultat de sumar les de tots els membres que formen la unitat familiar, que es calcula sumant les quantitats de la casella 366 (Base Imposable General) de les declaracions de l’IRPF de l’any 2013, més l’import de la casella 374 (BI de l’estalvi).

Per a la concessió de les ajudes es tindran en compte els criteris següents:

• Renda de la unitat familiar fins a 1 vegada l’IPREM: 7.445,14 € 5 punts

• Renda de la unitat familiar fins a 1,5 vegades l’IPREM: 11.182,71 € 4,5 punts

• Renda de la unitat familiar fins a 2 vegades l’IPREM: 14.910,28 € 4 punts

• Renda de la unitat familiar fins a 2,5 vegades l’IPREM: 18.637,85 € 3,5 punts

• Renda de la unitat familiar fins a 3 vegades l’IPREM: 22.365,42 € 3 punts

• Renda de la unitat familiar fins a 3,5 vegades l’IPREM: 26.092,99 € 2,5 punts

• Renda de la unitat familiar fins a 4 vegades l’IPREM: 29.820,56 € 2 punts

La resta de punts es concedeixen de la manera següent:

• Por discapacitat d’algun membre de la unitat familiar: 1 punt

• Família nombrosa Especial: 2 punts

• Família nombrosa General: 1 punt

• Pare o mare o tutor desempleats 1 punt

• Ambdós pares o tutors desempleats 2 punts

10. IMPORT DE LES AJUDES

El crèdit pressupostari disponible per a la concessió de la totalitat de les ajudes és d’un màxim de 85.000’00 €.

D’acord amb les sol·licituds presentades i dels punts obtinguts es determinarà l’import de les ajudes segons el barem següent:

 Amb 4 punts o més: 100 %

Segon cicle d’educació infantil: 50 €

Educació primària i secundària: 66 €

 Entre 2,5 i 3,5 punts: 80 %

Segon cicle d’educació infantil: 40 €

Educació primària i secundària: 52,80 €

 2 punts: 60 %

Segon cicle d’Educació Infantil: 30 €

Educació primària i secundària: 39,60 €

Si el crèdit pressupostari disponible no cobreix la totalitat de les ajudes sol·licitades, es concediran segons els punts obtinguts fins a l’esgotament dels fons.

11. LLISTES PROVISIONALS D’ADMESOS I EXCLOSOS

A la vista de la documentació aportada i dels criteris de baremació fixats, es procedirà a la valoració de les sol·licituds. Les dades obtingudes s’enviaran a la Comissió de Valoració, formada pel tècnic d’Educació i dos tècnics de la Regidoria d’Hisenda.

Aquesta avaluació, amb especificació de l’import de les ajudes i exclusions, es presentarà al regidor d’Educació que ho elevarà a la Junta de Govern Local per a l’aprovació inicial i es procedirà a la publicació a efectes de reclamacions.

La llista provisional d’admesos i exclosos s’exposarà al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i en la Regidoria d’Educació.

Els sol·licitants podran presentar, en el termini de 10 dies naturals comptats a partir de l’endemà de l’exposició de la llista provisional, les reclamacions acompanyades de la documentació que consideren convenient, si no es realitza aquest tràmit es tindrà per desistits de la seua petició.

Les reclamacions es lliuraran en els llocs i horaris de presentació de les sol·licitud ja indicats.

12. RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

La Comissió de Valoració emetrà informe en relació a la concessió definitiva de les Ajudes. A la vista de l’informe elaborat, el regidor d’Educació proposarà a la Junta de Govern Local l’aprovació definitiva de les ajudes.

La resolució de la convocatòria amb els alumnes beneficiaris i l’import de l’ajuda concedida s’exposarà al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i en la Regidoria d’Educació. Així mateix constaran les sol·licituds denegades i la causa que ha motivat la no obtenció de la mateixa. Contra la resolució es podrà interposar recurs de reposició en el termini d’un mes des de la publicació o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos.

13. PAGAMENT DE LES AJUDES

El pagament de les ajudes a cada sol·licitant es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte que s’indique en el document entregat amb la sol·licitud de l’ajuda.

14. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

La concessió de l’ajuda comporta les obligacions següents per als alumnes:

• Matricular-se en el curs acadèmic que corresponga i assistir a les activitats lectives.

• Destinar íntegrament l’import de l’ajuda a l’adquisició de llibres i la resta de material didàctic del curs acadèmic per al qual s’ha sol·licitat l’ajuda.

• Cooperar amb l’Administració municipal en les activitats d’inspecció i verificació que es duga a terme, amb vista a assegurar la destinació final de l’ajuda. Amb la finalitat de cooperar amb la possible inspecció, cal que els sol·licitants conserven els documents, factures i altres, que justifiquen la realització de la despesa.

• Cal que els beneficiaris es troben al corrent de les obligacions fiscals amb l’Hisenda Local.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *